Όροι και Προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένες Υπηρεσίες Εμπιστοσύνης (Ηλεκτρονικές Υπογραφές, Σφραγίδες και Χρονοσφραγίδες)

Όροι και Προϋποθέσεις (EN): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις (GR): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014

Όροι και Προϋποθέσεις (EN): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις (GR): Λήψη PDF

Όροι και Προϋποθέσεις για Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία (EU) 1999/93/EC

Συμφωνητικό Συνδρομητή: Λήψη PDF

Συμφωνητικό Συμβαλλόμενων Μερών: Λήψη PDF

Λοιποί Όροι και Προϋποθέσεις

Συμφωνητικό Συνδρομητή Πιστοποιητικού Class 1-3: Λήψη PDF

Συμφωνητικό Συμβαλλόμενων Μερών Πιστοποιητικού Class 1-3: Λήψη PDF