Σύνδεσμος ανάκλησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία (EU) No 910/2014 (Private Hierarchy) Σύνδεσμοι
ADACOM S.A. Legal Person e-Seal Link
ADACOM S.A. Legal Person e-Signature Link
ADACOM S.A. Natural Person e-Signature Link

Σύνδεσμος ανάκλησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία (EU) No 910/2014 (Public Hierarchy) Σύνδεσμοι
ADACOM S.A. Legal Person e-Seal Link
ADACOM S.A. Legal Person e-Signature Link
ADACOM S.A. Natural Person e-Signature Link

Σύνδεσμος ανάκλησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/EC Σύνδεσμοι
ADACOM S.A. Qualified Services Link

Σύνδεσμος ανάκλησης για μη Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Σύνδεσμοι
ADACOM S.A. Consumer Service Center Class 1 Link
ADACOM S.A. Consumer Service Center Class 2 Link