Προφίλ Πιστοποιητικών

Προφίλ Πιστοποιητικών για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με τη Ευρωπαϊκή Νομοθεσία (EU) No 910/2014 Λήψη Λίστας
Προφίλ Αρχής Πιστοποίησης(CA)
ADACOM CA for EU Qualified e-Seals Λήψη
ADACOM CA for EU Qualified e-Signatures Λήψη
Προφίλ Πιστοποιητικού Συνδρομητή
Προφίλ Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Φυσικού Προσώπου της ADACOM Λήψη
Προφίλ Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Νομικού Προσώπου της ADACOM Λήψη
Προφίλ Εγκεκριμένου Πιστοποιητικού Φυσικού Προσώπου που συνδέεται με Νομικό Πρόσωπο της ADACOM Λήψη
Προφίλ OCSP
ADACOM OCSP Responder for EU Qualified e-Seals Λήψη
ADACOM OCSP Responder for EU Qualified e-Signatures Λήψη