Πιστοποιητικά Ριζικών Αρχών Πιστοποίησης

Διακεκριμένο Όνομα Σειριακός Αριθμός Έναρξη Ισχύος Λήξη Ισχύος Λήψη

CN=Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6,
O=Symantec Corporation,
OU=Symantec Trust Network,
C=US

64829efc371e745dfc97ff97c8b1ff41
18/10/2011 02/12/2037 DER

CN=VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3,
O=VeriSign, Inc.,
OU=VeriSign Trust Network,
OU=(c) 1999 VeriSign, Inc. - For authorized use only,
C=US

6170cb498c5f984529e7b0a6d9505b7a
01/10/1999 17/07/2036 DER

CN = ADACOM Global Qualified CA
O = ADACOM S.A.
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU = ADACOM Trust Services
C = GR

3953028d573ae9b4e4cc38027c0b78ac
14/02/2019 15/02/2039 DER

Πιστοποιητικά Ενδιάμεσων Αρχών Πιστοποίησης

Διακεκριμένο Όνομα Σειριακός Αριθμός Έναρξη Ισχύος Λήξη Ισχύος Λήψη

CN=ADACOM Class 2 CA - G4,
O=ADACOM S.A. ,
OU=Symantec Trust Network,
C=GR

45eb11ee0abb1e2fe85eaf9aadf4deaa
09/12/2014 09/12/2024 DER

CN=ADACOM Class 2 CA - G4,
O=ADACOM S.A. ,
OU=Symantec Trust Network,
C=GR

12d4699ce391ab25267c6c5d0a06f9a6
09/12/2014 09/12/2024 DER

Πιστοποιητικά Εκδούσων Αρχών Πιστοποίησης

Διακεκριμένο Όνομα Σειριακός Αριθμός Έναρξη Ισχύος Λήξη Ισχύος Λήψη

CN = ADACOM Qualified eSignatures CA G2
2.5.4.97 = VATEL-099554476
O = ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.
OU = ADACOM Qualified Trust Services
C = GR

‎263b43b825128d8666057e7cae27d0b6
02/09/2021 02/09/2031 DER

CN = ADACOM Qualified eSeals CA G2
2.5.4.97 = VATEL-099554476
O = ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.
OU = ADACOM Qualified Trust Services
C = GR

‎4648a3cd1bbbeb4e309f7e3a873da39e
02/09/‎2021 02/09/2031 DER

CN=ADACOM Qualified eSignatures CA G1,
O=ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476,
OU = ADACOM Qualified Trust Services,
C=GR

6eabd7c45f83e09486d070e86ee73381
10/08/2020 10/08/2030 DER

CN=ADACOM Qualified eSeals CA G1,
O=ADACOM ADVANCED INTERNET APPLICATIONS S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476,
OU = ADACOM Qualified Trust Services,
C=GR

4e63d40e7f101306dbae228d6a647b00
10/08/2020 10/08/2030 DER

CN=ADACOM Qualified Services CA,
O=ADACOM S.A.,
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network,
C=GR

1e458001348a3902fe6eed8aaf44e3b2
09/12/2014 31/05/2022 DER

CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Seals,
O=ADACOM S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network,
OU = Adacom Trust Services
C=EL

28d75e777a2c286635fbb048457f1fd6
02/03/2017 02/03/2025 DER

CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Signatures,
O=ADACOM S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network,
OU = Adacom Trust Services
C=EL

392bf9093cf700eec224520fc97dc64b
02/03/2017 02/03/2025 DER

CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Seals,
O=ADACOM S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network,
OU = Adacom Trust Services
C=EL

0a80bc749f3fc8f6c50bde231af701a6
02/03/2017 02/03/2025 DER

CN=ADACOM CA for EU Qualified e-Signatures,
O=ADACOM S.A.,
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU=Class 2 Managed PKI Individual Subscriber CA,
OU=Symantec Trust Network,
OU = Adacom Trust Services
C=EL

73680ebd27ba6dc4df1ee2fbd900f565
02/03/2017 02/03/2025 DER

Πιστοποιητικά Χρονοσφραγίδας

Διακεκριμένο Όνομα Σειριακός Αριθμός Έναρξη Ισχύος Λήξη Ισχύος Λήψη

CN = ADACOM Qualified Timestamping CA
O = ADACOM S.A.
2.5.4.97 = VATEL-099554476
OU = ADACOM Trust Services
C = GR

743b9fd9cc1e1693596a9dd0e628519e
14/02/2019 14/02/2039 DER