Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κατάστασης Πιστοποιητικού (OCSP)

Το Ηλεκτρονικό Πρωτόκολλο Κατάστασης Πιστοποιητικού (OCSP) είναι ένα σύνολο κανόνων και προτύπων που επιτρέπει χρήστες και εφαρμογές να καθορίσουν την κατάσταση (έγκυρο, ανακλημένο, ανεσταλμένο, ληγμένο ή άγνωστο) ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού σε πραγματικό χρόνο.
Οι υπηρεσίες OCSP της ADACOM είναι διαθέσιμες στο ocsp.adacom.com


Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών (CRL)

Οι Λίστες Ανάκλησης Πιστοποιητικών (CRL) περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με τα ανακληθέντα πιστοποιητικά. Οι CRL είναι συσσωρευτικές και περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικά με όλα τα πιστοποιητικά που είναι ανακλημένα τη παρούσα στιγμή. Τα πιστοποιητικά που έχουν δηλωθεί ως μη-έγκυρα παραμένουν στη CRL τουλάχιστον έως ότου λήξουν.

CRL για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το Κανονισμό (EU) No 910/2014 (Private Hierarchy) Τελευταία λίστα ανάκλησης
ADACOM Global Qualified CA
ADACOM Qualified eSignatures CA G1 Πιστοποιητικό Λήψη
ADACOM Qualified eSeals CA G1 Πιστοποιητικό Λήψη
ADACOM Qualified eSignatures CA G2 Πιστοποιητικό Λήψη
ADACOM Qualified eSeals CA G2 Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Signature Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Seal Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Natural e-Signature Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Signature G2 Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Seal G2 Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Natural e-Signature G2 Πιστοποιητικό Λήψη

CRL για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το Κανονισμό (EU) No 910/2014 (Public Hierarchy) Τελευταία λίστα ανάκλησης
Symantec Class 2 Public Primary Certification Authority - G6
ADACOM CA for EU Qualified e-Signature Πιστοποιητικό Λήψη
ADACOM CA for EU Qualified e-Seal Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Signature Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Legal e-Seal Πιστοποιητικό Λήψη
Συνδρομητής για Natural e-Signature Πιστοποιητικό Λήψη

 


CRL για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία 1999/93/EC Τελευταία λίστα ανάκλησης
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3
Adacom Class 2 CA - G4 Λήψη
Adacom Qualified Services CA Λήψη
Συνδρομητής Λήψη

 


CRL για Μη-Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά Τελευταία λίστα ανάκλησης
Class 1
VeriSign Class 1 Public Primary Certification Authority - G3
ADACOM Class 1 Consumer Individual Subscriber CA - G2 - VeriSign, Inc. Λήψη
Συνδρομητής Λήψη
Class 2
VeriSign Class 2 Public Primary Certification Authority - G3
ADACOM Class 2 Consumer Individual Subscriber CA - G2 Λήψη
Συνδρομητής Λήψη