Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014 (Ιδιωτική Ιεραρχία)

Τελευταία Έκδοση: 

Version 2.0 (EN), PDF
Version 2.0 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 1.1 (EN), PDF
Version 1.1 (GR), PDF
Version 1.0 (EN), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014 (Δημόσια Ιεραρχία)

Τελευταία Έκδοση: 

Version 5.2 (EN), PDF
Version 5.1 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 5.1 (EN), PDF
Version 5.0 (EN), PDF
Version 5.0 (GR), PDF
Version 4.3 (EN), PDF
Version 4.3 (GR), PDF
Version 4.2 (EN), PDF
Version 4.2 (GR), PDF
Version 4.1 (EN), PDF
Version 4.1 (GR), PDF
Version 3.4 (EN), PDF
Version 3.4 (GR), PDF
Version 3.3 (EN), PDF
Version 3.3 (GR), PDF
Version 3.2 (EN), PDF
Version 3.2 (GR), PDF
Version 3.1 (EN), PDF
Version 3.1 (GR), PDF
Version 3.0 (EN), PDF
Version 3.0 (GR), PDF
Version 2.1 (EN), PDF
Version 2.1 (GR), PDF
Version 2.0 (EN), PDF
Version 1.0 (EN), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένη Χρόνοσήμανση σύμφωνα με το κανονισμό λειτουργίας (EU) No 910/2014

Τελευταία Έκδοση: 

Version 1.2 (EN), PDF
Version 1.2 (GR), PDF

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 1.1 (EN), PDF
Version 1.1 (GR), PDF
Version 1.0 (EN), PDF
Version 1.0 (GR), PDF

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για EU Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά σύμφωνα με την Οδηγία EU 1999/93/EC

Τελευταία Έκδοση: 

Version 3.8.5, PDF (Date 01.02.2016) 

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 3.8.4, PDF (Date 25.05.2015) 
Version 3.8.3, PDF (Date 01.06.2012) 
Version 3.8.2, PDF (Date 01.12.2011) 
Version 3.8.1, PDF (Date 01.04.2011) 
Version 3.8.0, PDF (Date 01.01.2011) 
Version 3.7.0, PDF (Date 30.09.2010) 
Version 3.5.0, PDF (Date 31.05.2010) 
Version 3.0.0, PDF (Date 31.05.2009) 

Δήλωση Πρακτική Πιστοποίησης για Μη-Εγκεκριμένα Πιστοποιητικά

Τελευταία Έκδοση: 

Version 4.1, PDF (Date 17.07.2020) 

Προηγούμενες Εκδόσεις: 

Version 4.0, PDF (Date 01.04.2020) 
Version 3.8.4, PDF (Date 25.05.2015) 
Version 3.8.3, PDF (Date 01.04.2015) 
Version 3.8.2, PDF (Date 01.12.2011) 
Version 3.8.1, PDF (Date 01.04.2011) 
Version 3.8.0, PDF (Date 01.01.2011) 
Version 3.7.0, PDF (Date 30.09.2010) 
Version 3.5.0, PDF (Date 31.05.2010) 
Version 3.0.0, PDF (Date 31.05.2009)