Επισκόπηση Ιεραρχίας Πιστοποίησης της ADACOM

Η ADACOM λειτουργεί δύο αλυσίδες πιστοποιητικών, μία νέα σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014 και την παλαιά σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/EC

ADACOM Private Hierarchy for EU Qualified Certificates σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014


New Hierarchy EU Qualified

ADACOM Public Hierarchy for EU Qualified Certificates σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014


New Hierarchy EU Qualified

ADACOM CA for Timestamps σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κανονισμό (EU) No 910/2014


TSHierarchy

ADACOM CA for EU Qualified Certificates σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/93/EC


Old Hierarchy